logo

Sakramenty

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi, są także ustanowionymi przez samego Chrystusa widzialnymi znakami Jego obecności i działania na ziemi. Przez te właśnie znaki jest nam udzielane życie Boże. Katechizm przedstawia również podział na grupę sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystię), następne to sakramenty uzdrowienia (pokuta i namaszczenia chorych), wreszcie sakramenty w służbie Kościoła jako wspólnoty (kapłaństwo i małżeństwa). Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących.
 
 

Chrzest

,, Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów" KKK 1213. Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, który oczyszcza człowieka z grzechu pierworodnego i innych grzechów, jest także najpełniejszym zjednoczeniem z Chrystusem w Kościele. Kościół uważa chrzest za bramę sakramentów, ponieważ nikt nie może być ważnie dopuszczony do innych sakramentów, dopóki nie przyjął chrztu (kan. 842).
W naszej parafii sakrament chrztu przyjmują dzieci w II oraz IV niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy sw. o godz. 12.00 w Kościele. Trzy tygodnie wcześniej zgłaszamy dziecko do chrztu św. z następujacymi dokumentami: akt urodzenia dziecka z USC, dokument sakramentu małżeństwa rodzicow dziecka, zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii stałego zamieszkania. Chrzestnym może być osoba, która jest wierząca i praktykująca, powinna mieć 16 lat i przyjęty sakrament bierzmowania oraz jeśli żyje w małżeństwie, to powinien być przyjęty sakrament małżeństwa. Nie może to byc osoba, ktora żyje tylko na kontrakcie cywilnym. Pouczenie przed chrztem św. w środę o godz. 19.00 w salce plebanii. Prowadzi ks. Dariusz Stopa.
 
 „KTO PRZYJMIE CHRZEST, BĘDZIE ZBAWIONY”
 
 ROCZKI
                    Za roczne dzieci będziemy się modlić w III Niedzielę miesiąca na Mszy św. o g. 12.00
 
 

Bierzmowanie

,, Przez sakrament Bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze bardziej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej" KKK 1295. W darze sakramentu bierzmowania Jezus Chrystus ubogaca chrześcijanina stałym i specjalnym działaniem Ducha Świętego. W sakramencie bierzmowania Duch Święty nie tylko wypełnia człowieka, ale również wyciska na nim nizatarte znamię, które doskonaląc znamię, jakie otrzymaliśmy na chrzcie świętym, będzie towarzyszyło nam. Dla tych, którzy wchodzą w życie i muszą wziąć odpowiedzialność za świadectwo dane swojej wierze, tak bardzo potrzebny jest ten sakrament.
Przygotowanie do Bierzmowania trwa przez wiele lat. Kandydaci do bierzmowania w ramach duchowej formacji zobowiazani są do uczestnictwa w wielu spotkaniach modlitewnych, katechezach, a przede wszystkim potrzebny jest w ich życiu systematyczny udział w niedzielnej Mszy św. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzą: ks. Ryszard Gęgotek, ks. Dariusz Stopa, ks. Grzegorz Mirosławski. W r. 2020 S. Bierzmowania będzie udzielony 14 listopada o g. 16.00.
 
 „PRZYJDŹ  DUCHU ŚWIĘTY, JA PRAGNĘ”
 
 

Najświętszy Sakrament

,, Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" KKK 1324. Eucharystia rodzi Kościół a Kościół żyje Eucharystią. Najświętsza Eucharystia jest najbardziej czcigodnym sakramentem, bowiem w Niej sam Jezus Chrystus jest obecny, ofiaruje się za zbawienie każdego człowieka i daje się chrześcijaninowi jako pokarm. Jest także najgłębszą tajemnicą naszego zjednoczenia z Chrystusem. Eucharystia jest znakiem jedności i mocą jednoczącą ludzi. Podchodzimy do Komunii św., aby przyjąć Chrystusa, wyjść na ulicę, wrócić do domu i promieniować świętością samego Boga.
Pierwszą Komunię Świętą przyjmują dzieci z klas III Szkół Podstawowych, po wieloletnim przygotowaniu. Przeważnie po raz pierwszy w pełni uczestniczą we Mszy św. w drugą, trzecią i czwartą niedzielę maja na Mszy św. o godz. 10:30. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. oraz w rożnych nabożeństwach parafialnych. Przygotowanie do I Komunii św. prowadzą: ks. Ryszard Gęgotek, ks. Dariusz Stopa, ks. Grzegorz Mirosławski. W r. 2021 SP nr 2- 16maja, SP nr 7- 23 maja, SPnr 15- 30maja.
 
 „KTO SPOŻYWA CIALO i KREW MOJĄ MA ŻYCIE WIECZNE”
 
 

Sakrament Pojednania

Sakrament pokuty jest pierwszym darem zmartwychwstałego Pana. W czasie pierwszego spotkania Jezusa z Apostołami w Wieczerniku powiedzial:,, Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". ,, Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" KKK 1422.  Sakrament Pokuty jest skutecznym narzędziem pracy nad sobą na drodze wzrastania w świętości.
Spowiedź w naszej parafii jest codziennie podczas Mszy św. odprawianych rano i wieczorem. W każdą niedzielę i święta podczas odprawiania Mszy św. można się wyspowiadać. Spowiadamy także w każdy pierwszy piątek miesiąca  od godz. 17.00 oraz rano w czasie Mszy św. W nagłych przypadkach na każde wezwanie. Pamietajmy o warunkach dobrej spowiedzi.
 „PRZYJDŹ, JEZUS NA CIEBIE CZEKA”
 
 

Namaszczenie chorych

,, Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu" KKK 1499. Jest to sakrament uzdrowienia przynoszący umocnienie i ulgę w cierpieniu. Nie jest on zarezerwowany jedynie dla umierających, ale dla żyjących. Przyjmujemy ten Sakrament w chorobie, udzielamy go udającym się na operację.
W naszej parafii okazją do przyjęcia sakramentu namaszczenia są: rekolekcje wielkopostne, przed świętami Bożego Narodzenia, w dzień chorych, w razie nagłej potrzeby na każde wezwanie. Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę, ponieważ sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym.
Chorych odwiedzamy w domach w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00. Odpowiedzialny - Ks. Ryszard Gęgotek.
 
 „CHRYSTUS OBARCZYŁ SIĘ NASZYM CIERPIENIEM i DŹWIGAŁ NASZE BOLEŚCI”
 
 

Sakrament Kapłaństwa

,, Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do skończenia czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej" KKK 1536. Ustanowił go sam Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy polecił swoim uczniom:,,To czyńcie na moją pamiątkę". Jest to wieczernikowy dar Chrystusa.Jezus Eucharystię złożył tylko i wyłącznie w rękach wybranego przez siebie człowieka.Kapłan uświęca, błogoslawi oraz jest stróżem Bożego prawa.
Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne; szczególnie czynią to nasze wspólnoty parafialne - Żywy Różaniec, Ministranci, a także modlimy się  szczególnie w tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne w niedzielę powołań kapłańskich w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Dziękujemy także Bogu za 7 kapłanów pochodzących z naszej parafii oraz za 2 siostry zakonne.
 „TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ" 
 
 

Sakrament Małżeństwa

,, Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" KKK 1601.W planach Boga od samego poczatku małżeństwo jest monogamiczne i nierozerwalne. Narzeczeni najpierw rezerwują datę ślubu i godzinę. Potem zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym ślubem, celem spisania protokołu przedślubnego.
Przynoszą ze sobą następujące dokumenty: metrykę chrztu, świadectwo bierzmowania, świadectwo z katechizacji ze szkoły średniej, dowody osobiste oraz zaświadczenie z USC, świadectwo z katechezy przedmałżeńskiej i poradnictwa rodzinnego.
Rozmowy przedmałżeńskie w kancelarii parafialnej odbywają się przy spisywaniu protokołu przedślubnego oraz dwa tygodnie przed ślubem.
 
 „CO BÓG ZŁĄCZYŁ CZŁOWIEK NIECH NIE ROZDZIELA”