Parafia św. Barbary
w Jaworznie

Historia

Historia

Szybki rozwój dzielnicy miasta Jaworzna zwanej „Osiedle Podłęże” zrodził potrzebę utworzenia nowej parafii. Ks. Stanisław Pyla wikariusz parafii św. Mikołaja w Krakowie ul. Kopernika 9/6, otrzymał w 1982 roku aplikatę podpisaną przez Ks. Kard. Franciszka Macharskiego z poleceniem budowy kaplicy, kościoła i plebanii oraz zorganizowania życia duszpasterskiego. Dotychczas wierni tego osiedla uczęszczali do znacznie oddalonego kościoła świętych Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie.
 
Rozpoczęła się dla nas długa i skomplikowana procedura biurokratyczna związana z otrzymaniem pozwolenia na budowę takich obiektów sakralnych. Na zakupionej parceli najpierw trzeba wykonać  ekspertyzę geologiczno-górniczą i konstrukcyjno-budowlaną pod budowę nowych obiektów. Takiej pracy podjęli się odpowiedni pracownicy naukowi na AGH w Krakowie. Projektantem wszystkich obiektów sakralnych był architekt mgr inż. Janusz Gawor z Krakowa. Po długich staraniach u władz Miejskich w Jaworznie oraz Wojewódzkich w Katowicach, Prezydent Miasta Jaworzna wydał w 1982 r. decyzję zezwalającą na budowę  punktu katechetycznego i mieszkania dla księdza.
 
W uroczystość Bożego Ciała w 1983 r. Ks. Kard. Franciszek Macharski poświęcił plac pod budowę kaplicy i kościoła. Okazało się, że na czas wybudowania kościoła, potrzebna jest najpierw kaplica, salki katechetyczne i pomieszczenia duszpasterskie. Przystąpiliśmy niezwłocznie do realizacji tego projektu.
 
Tego samego roku Ks. Bp pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Stanisław Smoleński odprawił pierwszą Mszę św. i poświęcił kaplicę św. Barbary. Od tego czasu odprawialiśmy Msze św. dla wiernych w każdą niedzielę i święto o godzinie: 8.00; 9.30; 11.00; 12.00; 16.00. Życie wspólnoty duszpasterskiej koncentrowało się w  kaplicy. Przybył do pracy duszpasterskiej pierwszy ks. Wikariusz. Dekret erekcyjny Ośrodka Duszpasterskiego św. Barbary, podpisał Ks. Kard. Franciszek Macharski Metropolita Krakowski 4.11.1983 r. W uroczystość św. Barbary 4.12.1983 r. J. Em. Ks. Kard. Franciszek Macharski odprawił Mszę św. odpustową ku czci św. Barbary, męczennicy i poświęcił pomieszczenia służące duszpasterstwu:  dwie salki katechetyczne, w których odbywały się lekcje religii i rożne spotkania parafialne a także kuchnię, jadalnię, kancelarię oraz nowe mieszkanie dla księdza odpowiedzialnego za budowę. Od tego czasu odprawialiśmy Msze św. w Kaplicy codziennie w godzinach rannych i wieczorem.
 
W 1984 r. Prezydent Miasta Jaworzna wydał dla naszej wspólnoty duszpasterskiej dziennik budowy kościoła. Kierownikiem budowy został wybrany i zatwierdzony przez władze budowlane Jaworzna mgr inż. Kazimierz Łabuzek z Jaworzna.
 
W czasie pielgrzymki wiernych z parafii świętych Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie do Rzymu, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1985 r. w Watykanie poświęcił kamień węgielny pod kościół św. Barbary. Ks. Kard. Franciszek Macharski Metropolita Krakowski, wydał dekret erekcyjny parafii św. Barbary, który obowiązuje od 10 sierpnia 1985 r. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Stanisław Pyla. Bardzo dużo ludzi włączyło się w różny sposób w dzieło budowy, świadcząc swoim zaangażowaniem o wielkim pragnieniu posiadania własnego kościoła.
 
W tym samym roku, po wielu prośbach do Matki Generalnej, przybyły do naszej parafii Siostry Służebniczki Starowiejskie, które tymczasowo zamieszkały w rodzinie Stępińskich w Jaworznie przy ul. Leśnej 74. Podjęły pracę w naszej parafii: organistki, katechetki i zakrystianki. Ekipa budowlana w tym roku zakończyła betonowanie skrzyni pod kościół wraz ze stropem, czyli całego podziemia kościoła.
 
Pod koniec 1986 r. otrzymaliśmy od Prezydenta Miasta Jaworzna pozwolenie na budowę plebanii. Równocześnie z pracami budowlanymi postępowały prace duszpasterskie mające na celu zbudowanie wspólnoty parafialnej. Wtedy właśnie powstaly między innymi: oaza młodzieżowa, ministranci, lektorzy, róże różańcowe, zespół  młodzieżowy  zwany "Emmanuel".
 
Ks. Kard. Franciszek Macharski dokonał wmurowania kamienia węgielnego do naszego kościoła 16.11.1986 r. W tej uroczystości licznie wzięli udział kapłani i wierni z różnych parafii naszego miasta, wierni parafianie z naszego osiedla i zaproszeni goście.
 
Dnia 25 marca 1992 r. powstała nowa organizacja kościelna na ziemiach polskich. Parafia św. Barbary została z archidiecezji  krakowskiej włączona do nowej  diecezji Sosnowieckiej, której biskupem Ordynariuszem został Ks. Adam Śmigielski SDB. Księża wikariusze dotychczas mieszkający w wynajętych mieszkaniah na terenie naszej parafii, od września 1992 roku, przeprowadzili się do nowej plebanii. Natomiast podczas uroczystości odpustowej ku czci św. Barbary, męczennicy 6.12.1992 r. nowa plebania wraz z nową kancelarią parafialną, została poświęcona w nowej diecezji przez Ks. biskupa Adam Śmigielskiego. Wieża kościela o wysokości ok. 60 metrów z krzyżem  góruje nad wysokimi blokami, jest widoczna z dużej odległości. Umieszczone w niej dzwony elektronowe, które słychać na odległość wielu kilometrów, zapraszają wiernych.
 
Z biegiem czasu nowoczesny kościół zyskiwał coraz więcej wiernych parafian dzięki gorliwej modlitwie, Mszy św., różnym nabożeństwom a także jego wyjątkowemu stylowi, położeniu, architekturze oraz funkcjonalności. Obecnie parafia liczy ok. 10. tys. mieszkańców. Księgi metrykalne: chrztów, ślubów, zmarłych oraz kronika parafialna są prowadzone od jesieni 1983 roku.
 
Po piętnastu latach budowy wszystkich obiektów sakralnych: kaplicy, mieszkań dla Sióstr zakonnych, kościoła, plebanii, 15 kwietnia 2000 r. Ks. Biskup Ordynariusz Adam Śmigielski SDB, dokonał konsekracji świątyni - jako Pomnika Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Na filarach kościoła zawisły "zacheuszki" przypominające właśnie te miejsca, które zostały namaszczone olejem świętym. Uroczystość zwieńczyła wieloletni trud budowy, albowiem każdego dnia wiele rąk i serc przez pracę i ofiarę tworzyło to dzieło, które stało się pomnikiem naszej wiary i miłości dla Boga. W wielkiej uroczystosci wzięli liczny udział kapłani z naszego miasta, kapłani pracujący w poprzednich latach w parafii, wierni parafianie i zaproszeni goście.
 
Wszystkie obiekty sakralne znajdujące się w naszej parafii, zostały przez specjalną Komisję budowlaną z Urzędu Miejskiego w Jaworznie zatwierdzone oraz oznaczone specjalnymi numerami.
Parafia św. Barbary jest jedną z wielu dzisiaj funkcjonujących na terenie miasta Jaworzna. Kościół nie znajduje się wprawdzie w centrum socjologicznym Osiedla, lecz na jego skrajnym obrzeżu, ale znajduje się na tle zwartej zieleni lasu, zamkniętej nieboskłonem i zamyka on perspektywę widokową z osiedla na tle krajobrazu, przy głównej drodze jaką jest Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego i łączy on także dawne budownictwo z nowym osiedlem. Dlatego usytuowanie tego kościoła należy uznać za korzystne.
 
W prezbiterium zawieszony jest monumentalny krzyż, który w dolnej części pionowego ramienia został otoczony zwartą grupą górników, jakby wykuwających ten krzyż z bryły węgla. Pomiędzy górnikami jest postać św. Barbary otaczająca opieką górników. Pod krzyżem na kamiennym pniu znajduje się duże tabernakulum otoczone pozłacanymi i podświetlonymi winogronami.
 
W kościele znajdują się także: kamienny ołtarz soborowy i ambona, do tego ołtarza od frontu dolega płaskorzeźba przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę, jest ona odpowiednio podświetlona w czasie każdej Mszy świętej. Natomiast przy bocznych ścianach we wnękach kościoła są cztery drewniane kapliczki z figurami przypominającymi wiernym o kulcie Miłosierdzia Bożego, o uwielbieniu NMP, o wstawiennictwie świętych: św. Józefa i św. Franciszka z Asyżu. Na ścianach koło prezbiterium znajdują się obrazy: Miłosierdzia Bożego, M.B. Częstochowskiej, św. Stanisława bpa i męczennika, drugiego patrona parafii, św. Jana Pawła II.
 
Prezbiterium otaczają dwie zakrystie: dla księży oraz ministrantów. W dwóch oknach prezbiterium kościoła umieszczone są dwa witraże przedstawiające postacie: Matki Bożej i św. Anny, oraz dwóch biskupów męczenników: św. Wojciecha — patrona dekanatu i św. Stanisława biskupa i męczennika ze Szczepanowa — drugiego patrona naszej parafii. W prezbiterium jest także odpowiednie miejsce przewodniczenia w Liturgii Mszy św.
 
Kościół pod wezwaniem św. Barbary zgodnie z wymaganiami szkód górniczych III stopnia (wg szczegółowej ekspertyzy), został odpowiednio zabezpieczony i dostosowany do ilości wiernych w parafii. Ważnym wydarzeniem  w historii naszej parafii była także peregrynacja Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i relikwii bł. Jana Pawła II w 2012 r.
 
W tym samym roku przeżyliśmy też wizytację naszej parafii, przeprowadzoną przez Pasterza diecezji Biskupa Grzegorza Kaszaka, który po Mszy św. o godz. 12.00 poświęcił dolny kościół, 4 salki, hol na spotkania, wiele pomieszczeń oraz dwie kamienne tablice znajdujące się przy wejściu do dolnego kościoła, które przypominają najważniejsze wydarzenia z historii parafii. W 2015 r. kościół został wewnątrz kolejny raz wymalowany, na wszystkie ławki zostały położone odpowiednie bordowe materace, mocowane za pomocą rzepu oraz zmienilismy stary rzutnik na nowoczesny, wymieniono oświetlenie na ledowe. Serdecznie zapraszmy do nawiedzenia kościoła św. Barbary w Jaworznie, którego wnętrze pomaga skupić uwagę na obecności Boga, zwłaszcza, że w centralnym miejscu kościoła jest piękne tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Wypada także zobaczyć całą  architekturę kościoła z kompleksowym ukształtowaniem terenu, dobrym położeniem i dojazdem. Świątynia jest miejscem świętym, przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem. Bardzo szczególnego znaczenia nabiera każdy kolejny kościół, który wpisuje się w krajobraz miasta Jaworzna. Niech nowa świątynia św. Barbary znajdująca się w Jaworznie, przy Al. Piłsudskiego 9, będzie dla wszystkich znakiem obecności Boga i uświęcenia człowieka. Niech Bóg błogosławi fundatorom, ofiarodawcom, dobroczyńcom i wszystkim zatroskanym o piękno naszej świątyni. Oto dzień, który dał nam Pan, radujmy się w nim i weselmyBóg także w swojej łaskawości pozwolił pierwszemu proboszczowi naszej parafii, prałatowi dr. Stanisławowi Pyli doczekać w dobrym zdrowiu, emerytury w Chrystusowym Kapłaństwie. Dnia 30 czerwca 2020 r. zamieszkał w Domu św. Józefa w Będzinie.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.