logo

Sakramenty

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi, są także ustanowionymi przez samego Chrystusa widzialnymi znakami Jego obecności i działania na ziemi. Przez te właśnie znaki jest nam udzielane życie Boże. Katechizm przedstawia również podział na grupę sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystię), następne to sakramenty uzdrowienia (pokuta i namaszczenia chorych), wreszcie sakramenty w służbie Kościoła jako wspólnoty (kapłaństwo i małżeństwa). Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących.
 
 

Chrzest

,, Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów" KKK 1213. Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, który oczyszcza człowieka z grzechu pierworodnego i innych grzechów, jest także najpełniejszym zjednoczeniem z Chrystusem w Kościele. Kościół uważa chrzest za bramę sakramentów, ponieważ nikt nie może być ważnie dopuszczony do innych sakramentów, dopóki nie przyjął chrztu (kan. 842).
W naszej parafii sakrameny chrztu przyjmują dzieci w I oraz III niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy sw. o godz. 14.00 w Kaplicy. Natomiast w czasie wakacji jest udzielany w kosciele po Mszy sw. o godz. 12.00. Trzy tygodnie wcześniej zgłaszamy dziecko do chrztu św. z następujacymi dokumentami: akt urodzenia dziecka z USC, dokument sakramentu małżeństwa rodzicow dziecka, zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii stałego zamieszkania. Chrzestnym może być osoba, która jest wierząca i praktykująca, powinna mieć 16 lat i przyjęty sakrament bierzmowania oraz jeśli żyje w małżeństwie, to powinien być przyjęty sakrament małżeństwa. Nie może to byc osoba, ktora żyje tylko na kontrakcie cywilnym.
 „KTO PRZYJMIE CHRZEST, BĘDZIE ZBAWIONY”
 
 

Bierzmowanie

,, Przez sakrament Bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze bardziej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej" KKK 1295. W darze sakramentu bierzmowania Jezus Chrystus ubogaca chrześcijanina stałym i specjalnym działaniem Ducha Świętego. W sakramencie bierzmowania Duch Święty nie tylko wypełnia człowieka, ale również wyciska na nim nizatarte znamię, które doskonaląc znamię, jakie otrzymaliśmy na chrzcie świętym, będzie towarzyszyło nam. Dla tych, którzy wchodzą w życie i muszą wziąć odpowiedzialność za świadectwo dane swojej wierze, tak bardzo potrzebny jest ten sakrament.
Przygotowanie do Bierzmowania trwa przez wiele lat, a szczególnie w III klasie Szkoły Gimnazjalnej. Kandydaci do bierzmowania w ramach duchowej formacji zobowiazani są do uczestnictwa w wielu spotkaniach modlitewnych, katechezach, a przede wszystkim potrzebny jest w ich życiu systematyczny udział w niedzielnej Mszy św..
 „PRZYJDŹ  DUCHU ŚWIĘTY, JA PRAGNĘ”
 
 

Najświętszy Sakrament

,, Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" KKK 1324. Eucharystia rodzi Kościół a Kościół żyje Eucharystią. Najświętsza Eucharystia jest najbardziej czcigodnym sakramentem, bowiem w Niej sam Jezus Chrystus jest obecny, ofiaruje się za zbawienie każdego człowieka i daje się chrześcijaninowi jako pokarm. Jest także najgłębszą tajemnicą naszego zjednoczenia z Chrystusem. Eucharystia jest znakiem jedności i mocą jednoczącą ludzi. Podchodzimy do Komunii św., aby przyjąć Chrystusa, wyjść na ulicę, wrócić do domu i promieniować świętością samego Boga.
Pierwszą Komunię Świętą przyjmują dzieci z klas II Szkół Podstawowych, po wieloletnim przygotowaniu. Przeważnie po raz pierwszy w pełni uczestniczą we Mszy św. w trzecią i czwartą niedzielę maja na Mszy św. o godz. 10:30. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. oraz w rożnych nabożeństwach parafialnych.
 „KTO SPOŻYWA CIALO i KREW MOJĄ MA ŻYCIE WIECZNE”
 
 

Sakrament Pojednania

Sakrament pokuty jest pierwszym darem zmartwychwstałego Pana. W czasie pierwszego spotkania Jezusa z Apostołami w Wieczerniku powiedzial:,, Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". ,, Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" KKK 1422.  Sakrament Pokuty jest skutecznym narzędziem pracy nad sobą na drodze wzrastania w świętości.
Spowiedź w naszej parafii jest codziennie podczas Mszy św. odprawianych rano i wieczorem. W każdą niedzielę i święta podczas odprawiania Mszy św. można się wyspowiadać. Spowiadamy także w każdy pierwszy piątek miesiąca  od godz. 17.00 oraz rano w czasie Mszy św. W nagłych przypadkach na każde wezwanie. Pamietajmy o warunkach dobrej spowiedzi.
 „PRZYJDŹ, JEZUS NA CIEBIE CZEKA”
 
 

Namaszczenie chorych

,, Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu" KKK 1499. Jest to sakrament uzdrowienia przynoszący umocnienie i ulgę w cierpieniu. Nie jest on zarezerwowany jedynie dla umierających, ale dla żyjących. Przyjmujemy ten Sakrament w chorobie, udzielamy go udającym się na operację.
W naszej parafii okazją do przyjęcia sakramentu namaszczenia są: rekolekcje wielkopostne, przed świętami Bożego Narodzenia, w dzień chorych, w razie nagłej potrzeby na każde wezwanie. Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę, ponieważ sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym.
Chorych odwiedzamy w domach w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00. Ks. Dariusz Stopa.
 „CHRYSTUS OBARCZYŁ SIĘ NASZYM CIERPIENIEM i DŹWIGAŁ NASZE BOLEŚCI”
 
 

Sakrament Kapłaństwa

,, Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do skończenia czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej" KKK 1536. Ustanowił go sam Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy polecił swoim uczniom:,,To czyńcie na moją pamiątkę". Jest to wieczernikowy dar Chrystusa.Jezus Eucharystię złożył tylko i wyłącznie w rękach wybranego przez siebie człowieka.Kapłan uświęca, błogoslawi oraz jest stróżem Bożego prawa.
Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne; szczególnie czynią to nasze wspólnoty parafialne - Żywy Różaniec, Ministranci, a także modlimy się  szczególnie w tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne w niedzielę powołań kapłańskich w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Dziękujemy także Bogu za 7 kapłanów pochodzących z naszej parafii oraz za 2 siostry zakonne.
 „TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ" 
 
 

Sakrament Małżeństwa

,, Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" KKK 1601.W planach Boga od samego poczatku małżeństwo jest monogamiczne i nierozerwalne. Narzeczeni najpierw rezerwują datę ślubu i godzinę. Potem zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym ślubem, celem spisania protokołu przedślubnego.
Przynoszą ze sobą następujące dokumenty: metrykę chrztu, świadectwo bierzmowania, świadectwo z katechizacji ze szkoły średniej, dowody osobiste oraz zaświadczenie z USC, świadectwo z katechezy przedmałżeńskiej i poradnictwa rodzinnego.
Rozmowy przedmałżeńskie w kancelarii parafialnej odbywają się przy spisywaniu protokołu przedślubnego oraz dwa tygodnie przed ślubem.
 „CO BÓG ZŁĄCZYŁ CZŁOWIEK NIECH NIE ROZDZIELA”